پرسشهای متداول

از چه منبعی می توان فرم های مربوط به درج اطلاعات آزمایشگاه معتمد را دریافت نمود؟
گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه پس از تاریخ اعتبار تا چه زمانی قابل استفاده است؟
فرآیند صدور گواهینامه چگونه می باشد؟
  • 1397/11/29 دوشنبه
    فرآیند صدور گواهینامه چگونه می باشد؟
مدارک لازم جهت صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد کدامند ؟
  • 1397/11/29 دوشنبه
    مدارک لازم جهت صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد کدامند ؟
در صورت صدور مجوز چگونه به متقاضی اطلاع رسانی می گردد؟
1